Privacy reglement en disclaimer TODU website

TODU stelt uw bezoek aan de website www.www.todu.nl (verder te noemen “Website”) op prijs. Dit privacyreglement bevat een aantal regels omtrent het gebruik van de door en aan u ter beschikking gestelde persoonsgegevens en informatie. Wie gebruik maakt van de informatie op deze website gaat akkoord met onderstaande voorwaarden, bepalingen en het privacyreglement. Indien u deze regels niet wenst te accepteren, dan dient u de website nadrukkelijk niet te gebruiken.

TODU behoudt zicht het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment zonder verdere aankondiging te wijzigen en/of (gedeeltelijk) te verwijderen. De meest recente versie kunt u op de website via de knop ‘home’ inzien. Indien u persoonsgegevens aan TODU verstrekt, adviseren wij u de inhoud van het privacy reglement met enige regelmaat te controleren.

Inhoud Website

TODU streeft ernaar om actuele en correcte informatie aan te bieden. TODU kan echter niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. TODU aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze site. In geen geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

Gevonden Diëtist

Alle diëtisten die verbonden zijn aan TODU hebben de HBO opleiding voor voeding en diёtetiek met goed gevolg afgesloten. Zij staan geregistreerd in de wet BIG en mogen daarom de officiële titel van diëtist voeren.
TODU doet haar uiterste best er voor zorg te dragen dat alle diëtisten ook ingeschreven staan in het kwaliteitsregister voor paramedici. Echter, TODU kan niet garanderen dat elke dietist ingeschreven staat in het kwaliteitsregisteren is niet aansprakelijk voor eventuele schade van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit het gebruik van de Website. Aangezien de diëtisten welke verbonden zijn aan TODU en in de database van TODU staan, zelf verantwoordelijk zijn voor het invoeren en bijhouden van de gegevens waarop binnen de Website gezocht wordt, kan het altijd voorkomen dat een diëtist door u wordt gevonden via de Website welke niet naar uw wens is (om wat voor reden dan ook). Het wel of niet gebruik maken van de diensten van de diëtist blijft uw eigen verantwoordelijkheid en kan nooit de verantwoordelijkheid van TODU zijn of worden. Deze Website heeft als doel om de zoektocht naar een diëtist te vergemakkelijken. Het is geen kwaliteitsgarantie.

Toegankelijkheid website en verwerking e-mails

TODU streeft naar een goede toegankelijkheid van de Website en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. TODU kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de toegankelijkheid van de Website. Verder garandeert TODU niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Links naar andere sites

Deze website kan, bij wijze van service, links of verwijzingen bevatten naar andere sites. TODU is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en is evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in elektronische correspondentie met deze website zal TODU met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Ons (dagelijks) bestuur en deelnemers van TODU en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. De TODU deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor correcte weergave van de eigen gegevens op de website. De zakelijke persoonlijke telefoonnummers en email-adressen van de deelnemers zijn alleen na inloggen door de deelnemers van TODU in te zien. De zakelijke algemene telefoonnummers en email-adressen zijn door iedereen die de website bezoekt in te zien. TODU draagt geen verantwoordelijkheid voor onjuistheden in gegevens van TODU deelnemers op de site. Het bestuur van TODU behoudt zich het recht voor om een deelnemer aan te spreken op onjuiste informatie over die deelnemer op de site. Indien de informatie binnen de door het bestuur gestelde termijn niet is gecorrigeerd worden de gegevens van de deelnemer van de site gehaald en de bevoegdheid om in te loggen op de TODU website ingetrokken.
Ook indien een TODU deelnemer buiten de TODU regio werkzaam wordt, niet (tijdig) betaalt of op een andere manier geen deelnemer meer kan zijn van TODU, wordt de bevoegdheid om in te loggen op de TODU website ingetrokken. Tevens wordt het profiel door de contactpersoon van de TODU deelnemer verwijderd.
De gegevens van TODU deelnemers worden niet aan derden verkocht. De gegevens die niet aan de voorkant van de website te zien zijn zullen niet verkocht of ter inzage gegeven worden. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Met uw toestemming bij de eerste keer inloggen op de TODU website als TODU deelnemer, gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van onze website en de TODU nieuwsbrief. Als u hier niet langer prijs op stelt kunt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrieven via onze penningmeester.

Cookies

Zoals veel websites maken wij gebruik van cookies en weblogfiles voor het meten van het bezoek op onze website. Als u niet wilt dat wij die gebruiken, dient u in uw browser ´cookies off´ in te stellen. Accepteert u de cookies, dan blijven die gedurende vijf jaar in uw computer, tenzij u de cookies verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Clickgedrag

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat TODU haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Beveiliging

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud van deze pagina’s, zoals (maar niet beperkt tot) teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software zijn intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en is eigendom van TODU of haar licentiegevers.
De verzameling (dat wil zeggen de samenstelling, de inhoud en de structuur) van de content op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt voor anders dan persoonlijke doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degene die het intellectuele eigendomsrecht heeft.
Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor anders dan persoonlijke doelstellingen. Afnemer is verplicht aanwijzingen van TODU omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Informatie op www.TODU.nl mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor persoonlijk gebruik.

Nederlands recht

Nederlandse wetgeving is van toepassing op onze diensten, de inhoud van deze tekst en de Website.